این کلیپبهمناسبتسیوهشتمینزادروزرائول گونزالسدربرنامه14-20

دوشنبه9تیر93ازشبکهسهسیماپخششد.

تو کشور سیاست زده اسپانیا، رائولرا به عنوان فردی می شناسند که تنها یک بار به صندوق های رای افتخار حضور داده. بر خلاف سیاست، فوتبال ولی از حضورش سرشار شده. فرقش با ستاره های امروز، تفاوت فیلم های کلاسیک با اکشن های روزه.دومی نیاز روزه، ولی وقتی که دنبال اصالتی و می خواهی حال خوبی داشته باشی، میرید سراغاولی. اگرفوتبالروزرامیخواهید،بریدسراغرونالدوومسی ولیاگردنبالفوتبالیستی هستیدکهبه اندازهگلهاشزیبا زندگیمیکنه، آدرسی سر راستتراز دومینبازیکن محبوب همهتاریخپرافتخارترین باشگاهجهانپیدانمیکنید… رائولگونزالسبلانکو.

این کلیپ از روی برنامهFootball’s Greatest برداشته شده بود. این برنامه که از شبکه

sky sport 3 پخش شد به بررسی زندگی فوتبالیست های مشهرو می پردازد

+بیوگرافی و گالری عکس های رائول گونزالس


توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز