معارفه آقوی همساده – بخش دو 2

داستان آوردن ماشین توی آپارتمان به وسیله جیگر و ادامه داستان و اضافه شدن آقوی همساده به برنامه

و در ادامه خاطرات عجیب آقوی همساده

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز