معارفه آقوی همساده – بخش یک 1

داستان آوردن ماشین توی آپارتمان به وسیله جیگر و ادامه داستان و اضافه شدن آقوی همساده به برنامه

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز