فامیل دور و قایم کردن بلیط دوست آقای مجری برای رفتن به برزیل و باقی ماجرا

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز