میکس صحنه هایی از سریال پرواز در حباب با آهنگ نرو از امیر یگانه

با بازیمرجان محتشم

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز