سکانسی جذاب از سریال دیدنی پس از باران

با بازی بی نظیرمرجان محتشم

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز