حواشیدر حاشیه

سلفی گرفتن محمدرضا هدایتی و سام نوری در پشت صحنهسریال در حاشیه

عکسی از پشت صحنه در حاشیه

سام نوری و مهران مدیری

محمدرضا هدایتی و مهران غفوریان

در حاشیه – جواد رضویان

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز