عکس قدیمی محمدرضا شجریان و کودکی همایون

عکس قدیمی از استاد محمدرضا شجریان در حال بازی با همایون کوچولو

وقتی کههمایونشجریاننوزاد بود

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز