لاله صبوری و همسرش پویا در سفر بهخور و بیابانک (اصفهان)

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز