سلفی جالب بابک جهانبخش با فرزندش آقا آرتای بانمک

که در این جا به تقلید از دُفوف ژست گرفته است!

جمعِ مکسر یک کلمه آشنا!

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز