* همگی پروژه های قرار داده شده برای دانلود در بر گیرنده سورس کد برنامه (کدویژن-فایلباپسوندهگز)
به همراه شماتیک برنامه شبیه سازی شده با برنامه پروتئوس هستند.
همچنین در همه آن ها از AtMega16 بهره بردهایم.


1- نمایشاعداد0تا9بررویسون7سگمنتکاتدمشترک

توضیح:7سگمنتکاتدمشترک،تشکیلشدهاز7عددLEDاست،بهگونهایکه
کاتدها(پلاریتهمنفی)آنهابههموصلشدهاست.بنابرایناینسرمشترکبهGround
یاپلاریتهمنفیوصلشدهوپایههایدیگرباlogicیکروشنمیشوندوبرایآندمشترکهمه
اینتوضیحاتوارونهاست.بهبیانیدیگر، 7سگمنتکاتدمشترکActivehigh
وآندمشترکActivelowمیباشد.

2- نمایشاعداد0تا9بررویسون7سگمنتکاتدمشترک به همراه کلید

توضیح: مشابه پروژهپیشیناست،بااینتفاوتکهدوکلیددرنظرگرفتهشدهاستتاباآنبتوانرقم
نمایشدادهشدهرابهگونهدستیکاهشیاافزایشداد.

3-نمایشیکعدد4رقمیروی7سگمنتچهارتاییبهروشمالتیپلکسشده

توضیح: یکیازویژگیهای7سگمنتهاایناستکهدیتاییارسالیبهآنهاپسازارسالازبینمیرود.
7سگمنتهایچندتاییکهبهروشمالتیپلکسریرفتارمیکنند(یعنیتسهیمزمانیواینکه
درهرلحظهیکیازآنهافعالمیباشد)ولیمامیخواهیمچهارعددرانمایشبدهیم.برایانجام
اینکارازترفندیبهرهمیبریموآناینکهبهگونهمتناوبوالبتهبدونوقفهدیتارابههرچهارسگمنت
ارسالمیکنیم،درواقعدرهرلحظهیکیازآنهاروشناستودادهموردنظرمارانشانمیدهد.
ولیازآنجاییکهاینتغییر سوییچ کردن روی سگمنتهابسیارسریعاستوچشمانسان
توانتشخیصآنراندارداینگونهبهنظرمیرسدکههر4تایآنهاروشنهستند.
خطایدیداینفایدههاراهمدارد!

دانلود

4- نمایشواژهرویLcdبهگونهروانومتحرک

توضیح:برایرواننشاندادنمتن، مختصاتجاییکهمیخواهیم بررویLcdبنویسیمراپیوسته
تغییرمیدهیم و به جلو می بریم.بههمینسادگی.

دانلود

5-شمارشگررویLCD

توضیح:دراینپروژه،درسمتچپLCD،از0تا100شمارشمیشودوبهمحضرسیدنبه100در
سمتراستبهرقمدرجشدهدرآنجامیافزاید.(بستههایسدتایی)وبههمینترتیبتا900میرود.

نکتهایکهدراینپروژهمهماست،چگونگیچاپمتغیربررویLCDهست.همانگونهکهمیدانیدبر
رویLCDمیتوانباتوابعputcharوputs،هرگونهرشتهایراچاپکردولینمیتوانمتغیرچاپکرد.
برایتوضیحبیشتردراینزمینهبهاینپستنگاهکنید.

دانلود

6-ساعتدیجیتالیبررویLCD

توضیح: یک ساعت که از زمان00:00:00آغازبهکارمیکندوپسازردکردنزمان23:59:59دوبارهصفر
میشودواینروالتکرارمیشود.میتوانیدتقویمهمبهآنبیفزاییدبدینترتیبکهپسازهربارصفر
شدنیکواحدبهروزبیفزایدو…

دانلود

7-نمایشگر ساعت دیجیتال با 7 سگمنت ها

برای دانلود کلیک کنید


√ √ توجه: کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است.

در صورت داشتن هر گونه پرسش، زیر همین پست کامنت بگذارید.

برای دانلود برنامه پروتوس و کدویژن این جا کلیک کنید

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز