مدار الکتریکی

2

الکترونیک دیجیتال
سیگنالها و سیستمها
VLSI طراحی سیستمهای
انتقال داده ها
سیستمهای کنترل خطی
ریزپردازنده 2
طراحی مدارهای واسط
معماری سیستمهای کامپیوتری
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز