آمار واحتمالات کاربردی
اصول و مبانی مدیریت
مهندسی فناوری اطلاعات 1
شبکه های کامپیوتری 2
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
اقتصاد مهندسی
تحقیق در عملیات
مبا نی الکترونیک دیجیتال
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیکی
مهندسی فناوری اطلاعات 2
سیستمهای چند رسانه ای
مباحث نو در فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات برای مدیران

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز