زبان خارجه (زبان عمومی)

86-7(1)_87-8(1)_88-9(1)_89(t)
89(1)_89(2)_90(1)_90(2)_91(1)
91(2)_92(t)_92(1)

فارسی

88-9(1)_89(1)_89(2)_90(1)
90(2)_91(2)

جمعیت و تنظیم خانواده

90(1)_90(2)_91(t)_91(1)_91(2)

92(t)_92(1)_92(2)

اندیشه اسلامی1
اندیشه اسلامی2
آیین زندگی
اخلاق اسلامی
فلسفه اخلاق
آشنایی با قانون اساسی
انقلاب اسلامی ایران
اندیشه سیاسی امام خمینی
فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
تربیت بدنی 1
تربیت بدنی 2
آشنایی با دفاع مقدس
حفظ جزء 30 قرآن کریم

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز