گرافیک کامپیوتری 1
شبیه سازی کامپیوتر
روشهای محاسبات عددی
مهندسی اینترنت
گرافیک کامپیوتری 2
تحلیل و طراحی شی گرا
مبانی فناوری اطلاعات
سیستمهای اطلاعات مدیریت
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
نظریه گراف

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز