ریز پردازنده

91(1)_91(2)_92(t)_92(1)

هوش مصنوعی

88(1)_88(2)_89(t)_89(1)
89(2)_90(t)_90(1)_90(2)_91(1)
91(2)_AA_92(t)_92(1)_92(2)

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز