مدار الکتریکی 1

سیستم عامل

88(1)_88(2)_89(t)
89(1)_89(2)_90(t)_90(1)_90(2)
91(t)_91(1)_91(2)_92(t)_92(1)

ریاضی مهندسی

88(1)_88(2)_89(t)_89(1)_89(2)_90(t)
90(1)_90(2)_91(1)_91(2)_92(t)_92(1)
92(2)

شبکه های کامپیوتری

88(t)_88(1)_88(2)_89(t)
89(1)_89(2)_90(t)_90(1)_90(2)_91(t)
91(1)_91(2)_92(t)_92(1)_92(2)

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز