اصول طراحی پایگاه داده

89(t)_89(1)_89(2)_90(t)_90(1)_90(2)
91(t)_91(1)_91(2)_92(t)_92(1)
92(2)

معادلات دیفرانسیل
شیوه ارایه مطلب علمی و فنی
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
آمار و احتمال مهندسی

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز