معماری کامپیوتر

88(1)_88(2)_89(1)
89(2)_90(t)_90(1)_90(2)_91(1)
91(2)_92(1)_92(2)

مهندسی نرم افزار 1
طراحی الگوریتم
نظریه زبانها و ماشینها

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز