فیزیک 2
ساختمان داده
مدار منطقی
ذخیره و بازیابی اطلاعات

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز