مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی

85-6(1)_87-8(1)_87-8(2)_88-9(1)_88-9(2)
89(1)_89(2)_90(1)_90(2)_91(t)
91(1)_91(2)_92(t)_92(1)

ریاضی عمومی یک

85(1)_86(1)_88(1)_88(2)
89(1)_89(2)_90(t)_90(1)_90(2)_91(t)
91(1)_91(2)_92(t)_92(1)_92(2)

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز