شهروند اسپاهانی (اصفهانی) با انصراف از سفر حج ، هزینه آن را به حساب سازمان بهزیستی واریز کرد.

این رفتار ستودنی در بانک ملت پولادشهر در تاریخ 22 فروردین 94 انجام گرفته است.

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز