شوخی با الناز حبیبی

الناز حبیبی در کنار دیوار مهربانی منتظر است

تا یک نفر لباسی مناسب سایزش را بیاورد و روی دیوار بگذارد!!

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز