اعتراف تاریخی یک آموزگار درباره انشای علم بهتر است یا ثروت

حمداله نورالهی– آموزگار بازنشسته از سراب – آذرآبادگان شرقی

بیش از 110 هزار ایرانی با مدرک دکترا در کشور بیکارند !!!

تقریبا سی سال درس بخون سربازی برو ،پاداشت بیکاریه

آدم دو تا گاو بخره سی سال دیگه یه گاوداری داره

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز